##EasyReadMore##

矮人礦坑 2016年2月活動行程

    第一周  2/6:戰爭機甲教學日        
            2/7:除夕(營業時間14:00~18:00)

    第二周  2/13:無限戰爭任務賽/標準練習賽
                  2/14:守護者誓約歡樂日(標準)

    第三周  2/20:魔法風雲會 PPTQ 2016(現開)
                  2/21:魔法風雲會/戰棋 新手教學日

    第四周  2/27:奇幻戰鎚  席格瑪紀元友誼賽/魔法風雲會-初心者修練
                     2/28:戰鎚40K  任務補給站


【過年營業時間更動】
2/6 (六) 正常營業
2/7 (日) 14:00~18:00
2/8 (一) 14:00~18:00
2/9 (二) 14:00~18:00
2/10 (三) 14:00~18:00
2/11 (四) 店休
2/12 (五) 店休
2/13 (六) 正常營業